Click to order
Cart
Total: 
Ваше імя
Ваш Email
Ваш номер
Публічна оферта
Дані правила визначають умови участі в рекламній акції «Квартира у подарунок».
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
01 жовтня 2019р.

1. УМОВИ АКЦІЇ «КВАРТИРА У ПОДАРУНОК»

Дані правила визначають умови участі в рекламній акції «Квартира у подарунок» (надалі за текстом - Акція), а також порядок її проведення (надалі – Правила Акціїї та/або Умови Акції та/або Порядок).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором Акції є ФОП Руденький Олександр Олександрович, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова 28/41, паспорт НВ 449091 виданий 08.06.2008р., Чемеровецьким РВ УМВС України в Хмельницькій обл., ідентифікаційний номер: 3327810538,юридична адреса: м. Київ вул. Ярославів Вал 29в оф. 1 (надалі – Організатор).

1.2. Партнери Акції – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які залучені Організатором до участі у проведенні та/або реалізації Акції (надалі - Партнери).

Партнерами Акції є:

1.2.1. (найменування, ідентифікаційний номер, юридична адреса та інформація для зв'язку); 1.2.2.

1.2.3.

1.3. Організатор та Партнери з метою збільшення власного товарообігу (обігу послуг), проводять Акцію серед залучених покупців на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Учасниками Акції можуть бути покупці Організатора та Партнерів Акції, що повністю виконали умови участі в Акції.

1.5. Акція проводиться на території всій України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють їх не в повному обсязі.

1.6. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на сайті http://akcia.znaidu.kiev.ua/(надалі – сайт Акції).

1.7. Дані правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних правил та умов можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде встановлено самими змінами/доповненнями.

3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція триває з 01.11.2019 р. та до моменту продажу 6000 будь-яких товарів та послуг (момент завершення Акції) з переліку, що додається до цього порядку (Додаток №1, надалі - Перелік).

4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні повнолітні громадяни України (фізичні особи, яким на день придбання товару/послуги виповнилося 18 років), за винятком працівників Організатора та Партнерів Акції, які в період дії Акції виконали всі умови Акції.

Юридичні особи до участі в Акції не допускаються.

3.2. Предметом Акції є:

3.2.1. Можливість придбання сертифікату на оформлення квартири в місті Києві вартістю 1 грн. (без ПДВ).

3.2.2. Можливість придбання сертифікату на оформлення туристичного туру вартістю 1 грн. (без ПДВ).

3.2.3. Можливість придбання сертифікату на отримання телефону вартістю 1 грн. (без ПДВ).

3.3. Проведення розіграшу та визначення переможців Акції відбудеться після завершення Акції у час та місці (надалі – місце розіграшу), про які учасники Акції будуть додатково повідомлені Організатором на електронну пошту учасника Акції.

3.4. Учасником Акції стає фізична особа (надалі – покупець та/або учасник Акції), яка в період дії Акції придбала в Організатора та/або Партнера Акції товар/послугу (надалі - товар) з Переліку та виконала усі умови для участі в Акції.

3.5. Покупець приймає участь в акції та допускається до розіграшу за умов:

3.5.1. придбання товару з Переліку у мережі Інтернет на сайті Акції;

3.5.2. здійснення реєстрації участі в Акції та надання повної, належної та коректної інформації про себе (згідно з документами, що посвідчують особу учасника Акції), контактної інформації, необхідної для участі в Акції;

3.5.3. отримання сертифікату учасника Акції встановленого зразка з унікальним номером (надалі – сертифікат учасника);

3.5.4. надання згоди із цими правилами у мережі Інтернет на сайті Акції шляхом проставлення відповідної відмітки.

3.6. Ненадання або надання неповної чи некоректної інформації про покупця (невірно вказаний номер мобільного телефону, інформація з помилками, тощо, що не дає можливості зв'язатись з покупцем або ідентифікувати (підтвердити) особу покупця) є невиконанням покупцем усіх умов для участі в Акції, що виключає право покупця на участь у розіграші та отримання винагороди згідно з умовами Акції.

3.7. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, підтверджених сертифікатом учасника Акції встановленого зразка.

3.8. До розіграшу та визначення переможців допускаються учасники Акції, які придбали товари у період дії Акції.

5. ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

4.1. Проведення розіграшу та визначення 3 (трьох) покупців-переможців здійснюється членами комісії, що обираються Організатором та Партнерами на дату розіграшу по одній особі від кожного. У випадку відсутності обраних членів комісії на момент розіграшу інші члени комісії вправі провести розіграш у меншому складі. Мінімальна кількість членів комісії – 2 особи (1 особа від організатора Акції, 1 – від будь-якого партнеру Акції).

4.2. Розіграш здійснюється ведучим шляхом жеребкування усіх дійсних сертифікатів учасників Акції.

Сертифікати учасників Акції, що використовувались у визначенні переможця та не були обрані, беруть участь у наступному розіграші.

4.2.1. Сертифікат учасника Акції, який був обраний першим, дає право його власнику на можливість придбання сертифікату на оформлення квартири в місті Києві вартістю 1 грн. (без ПДВ).

4.2.2. Сертифікат учасника Акції, який був обраний другим, дає право його власнику на можливість придбання сертифікату на оформлення туристичного туру вартістю 1 грн. (без ПДВ).

4.2.3. Сертифікат учасника Акції, який був обраний третім, дає право його власнику на можливість придбання сертифікату на отримання телефону вартістю 1 грн. (без ПДВ).

4.3. Оголошення кожного переможця здійснюється відразу ж після його визначення на місці проведення розіграшу. Якщо переможець відсутній у місці розіграшу, його інформування буде здійснено відразу телефонним зв'язком. У випадку відсутності зв'язку з особою, чий сертифікат учасника Акції було обрано, Організатор Акції протягом 7 календарних днів з моменту проведення розіграшу здійснює декілька повторних спроб інформування такого учасника через усі повідомлені ним канали зв'язку (телефон, електронна пошта, соціальні мережі). У разі, якщо вказана особа не відповідає протягом вказаного строку, це свідчить про відмову особи від своєї винагороди, у цьому разі Організатор призначає дату та місце для здійснення повторного розіграшу такої винагороди.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ВИГРАШУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

5.1. У випадку, коли учасник Акції, що став переможцем, під час розіграшу буде знаходиться за місцем розіграшу Організатор передає такому учаснику відповідний сертифікат у день розіграшу.

5.2. Організатор протягом 3-х днів після проведення розіграшу публікує на сайті Акції виграшні номери сертифікатів учасників Акції.

5.3. Особам, визначеним як переможці Акції згідно з розміщеною Організатором інформацією на сайті Акції, які не були присутні особисто під час розіграшу у місці розіграшу, необхідно не пізніше семи календарних днів з дня проведення розіграшу зв'язатись з Організатором та надати йому оригінал паспорту та ідентифікаційного коду та їх копії, а також оригінал сертифікату учасника Акції. У разі, якщо особа не з'явиться або не зателефонує представнику Організатора у вказаний строк, вважатиметься, що така особа відмовилась від своєї винагороди.

5.4. Організатор Акції протягом 10 календарних днів з моменту проведення розіграшу повідомляє відповідним переможцям конкретний час і адресу, за якою вони мають з'явитись для оформлення відповідних прав. Повідомлення про час та адресу здійснюється усно за номером телефону, що був зазначений при реєстрації учасником Акції.

5.5. Всі витрати, у тому числі, але не виключно, нотаріальні платежі, державні мита, податки та збори, що пов'язані з оформленням винагороди на ім'я визначених переможців цієї Акції несуть безпосередньо відповідні переможці Акції. Відповідальність за своєчасну оплату вказаних платежів, а також за правильність та своєчасність подання необхідних звітів, а також за виконання інших зобов'язань, передбачених чинним законодавством України, що пов'язані з оформленням винагороди, несуть безпосередньо відповідні переможці Акції.

5.6. Порушення учасником Акції даних Правил або його відмова від належного виконання даних правил та своїх зобов'язань або їх неналежне виконання (виконання з порушеннями встановлених цими Правилами вимог) вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання заохочень Акції, при цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

5.7. Грошовий еквівалент винагороди не видається.

7. ІНШІ УМОВИ

6.1. Організатор Акції має право в будь-який момент в односторонньому порядку доповнити або змінити цей порядок.

6.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

6.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

6.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

6.4.1. власником та розпорядником персональних даних учасників та переможців

Акції є Організатор Акції, якому надаються всі права, передбачені Законом;

6.4.2. персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

6.4.3. у зв'язку із (на підставі) визначеними в п.6.4.2. цих Правил обставинами, обробляються такі персональні дані: ім'я, прізвище та по батькові; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса реєстрації/фактичного проживання; контактні дані, інші дані, при необхідності, які, без отримання від учасників Акції окремої згоди та/або їх повідомлення, можуть бути передані третім особам;

6.4.4. з персональними даними Учасників Акції будуть вчинятись наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

6.4.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка визначена у п. 6.4.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

6.4.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши відповідне повідомлення на електронну адресу Організатора: akcia.znaidu@gmail.com, але при цьому вони втратять право на участь в Акції та отримання винагороди.

6.5. Своєю участю в Акції всі учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені і прізвища Організатором Акції, на проведення фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їх імена та фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.

6.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами Порядку, а також зобов'язуються їх виконувати.

6.8. Організатор не несе відповідальності у випадку не виконання своїх зобов'язань учасниками/переможцями Акції, надання ними неповної, недостовірної, застарілої інформації (персональних даних).

6.9. Повну відповідальність за якісне та своєчасне надання товару та/або послуги покупцю, який для участі в Акції придбав відповідний сертифікат на товар чи послугу, несе виключно особа, визначена у Переліку згідно із Додатком №1 цих Правил.

6.10. Акція не є лотереєю, іншою діяльністю в сфері грального бізнесу або конкурсом. Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.
____________________________________________________________________________
Made on
Tilda